Giới thiệu đơn vị

1. Trường Mầm non Yên Sơn là đơn vị cơ sở của giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân. Trường đảm nhận việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em nhằm giúp trẻ em hình thành những nhân tố đầu tiên của nhân cách; chuẩn bị cho trẻ em vào lớp 1.
2. Trường Mầm non  có tư cách pháp nhân và con dấu riêng.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
Trường Mầm non có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:
1. Tiếp nhận và quản lý trẻ em trong độ tuổi từ 06 tháng tuổi đến 05 tuổi.
2. Tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình chăm sóc, giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
3. Quản lý giáo viên, nhân viên và trẻ em.
4. Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.
5. Chủ động kết hợp với các bậc cha mẹ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em, kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội nhằm tuyên truyền phổ biến những kiến thức về khoa học nuôi dạy trẻ em cho gia đình và cộng đồng.
6. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên và trẻ em của trường tham gia các hoạt động xã hội trong phạm vi cộng đồng.
7. Giúp đỡ các trường mầm non khác trong địa bàn.
8. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Phân cấp quản lý
Trường Mầm non do Phòng Giáo dục quản lý và chỉ đạo trực tiếp.
Chương II
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ
CỦA TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG SEN
Điều 4. Nhóm trẻ, lớp
Trẻ em ở trường được tổ chức theo nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo.
- Trẻ em từ 03 tháng đến 36 tháng tuổi được tổ chức thành các nhóm trẻ. Số trẻ tối đa 1 nhóm, quy định như sau:
* Từ 06 tháng đến 12 tháng:    cháu;
* Từ 13 tháng đến 18 tháng:    cháu;
* Từ 19 tháng đến 24 tháng:    cháu;
* Từ 25 tháng đến 36 tháng:    cháu.
- Trẻ em từ 37 tháng đến 06 tuổi được tổ chức thành các lớp mẫu giáo. Số trẻ em tối đa 1 lớp quy định như sau:
* Lớp 03 tuổi:    cháu;
* Lớp 04 tuổi:    cháu;
* Lớp 05 tuổi:   cháu.
Điều 5. Tổ chuyên môn
1. Giáo viên Trường Mầm non được tổ chức thành tổ chuyên môn, bao gồm tổ giáo viên nhà trẻ, tổ giáo viên mẫu giáo. Tổ chuyên môn có tổ trưởng và tổ phó do Hiệu trưởng cử.
2. Tổ chuyên môn có nhiệm vụ sau:
a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, giúp tổ viên xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác;
b) Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm; tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; tham gia kiểm tra, đánh giá chất lượng và hiệu quả công tác của tổ viên;
c) Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.
3. Tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ hàng tháng.
Điều 6. Tổ hành chính, quản trị
Các nhân viên trường được tổ chức thành tổ hành chính, quản trị giúp Hiệu trưởng thực hiện các nhiệm vụ phục vụ cho các hoạt động của trường.
Điều 7. Hiệu trưởng
1. Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của trường.
Hiệu trưởng do Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng Phòng Giáo dục.
2. Hiệu trưởng phải có trình độ chuyên môn từ trung học sư phạm trở lên, có thời gian công tác giáo dục mầm non ít nhất 05 năm; được tín nhiệm về đạo đức và chuyên môn, có năng lực tổ chức và quản lý trường học.
3. Hiệu trưởng có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học;
b) Điều hành các hoạt động của trường; thành lập và cử tổ trưởng các tổ chuyên môn, tổ hành chính quản trị, thành lập các hội đồng trong trường;
c) Phân công, quản lý, kiểm tra công tác của giáo viên, nhân viên; đề nghị khen thưởng, kỷ luật và đảm bảo các quyền lợi của giáo viên theo quy định của Nhà nước;
d) Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của trường;
e) Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường;
g) Quản lý trẻ em và các hoạt động của trẻ em do trường tổ chức; nhận trẻ vào trường; xét duyệt kết quả, đánh giá, xếp loại trẻ theo các nội dung chăm sóc giáo dục trẻ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;
h) Theo học các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ quản lý trường và được hưởng các quyền lợi của Hiệu trưởng theo quy định;
i) Đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp hoặc lãnh đạo Phòng Giáo dục; phối hợp với các lực lượng xã hội trong địa bàn nhằm huy động mọi nguồn lực phục vụ cho việc chăm sóc, giáo dục trẻ của trường.
Điều 8. Phó Hiệu trưởng
1. Trường có từ 01 đến 02 Phó Hiệu trưởng do Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng Phòng Giáo dục.
2. Phó Hiệu trưởng là người giúp việc cho Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng phải có trình độ chuyên môn từ trung học sư phạm trở lên; có thời gian công tác giáo dục mầm non ít nhất là 03 năm; được tín nhiệm về đạo đức và chuyên môn; có năng lực tổ chức và quản lý.
3. Phó Hiệu trưởng có nhiệm vụ và quyền hạn:
a) Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những việc được phân công;
b) Cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động có liên quan của trường;
c) Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của trường khi được ủy quyền;
d) Theo học các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ quản lý trường và được hưởng các quyền lợi theo quy định.
Điều 9. Giáo viên
Giáo viên là người làm nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong nhà trường.
Điều 10. Nhiệm vụ của giáo viên
Giáo viên nhóm, lớp có những nhiệm vụ sau:
1. Thực hiện theo chương trình và kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo lứa tuổi, thực hiện đúng quy chế chuyên môn và chấp hành nội quy của trường.
2. Bảo vệ an toàn tuyệt đối tính mạng trẻ em.
3. Gương mẫu, thường xuyên, tôn trọng và đối xử công bằng với trẻ.
4. Chủ động phối hợp với gia đình trẻ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và tuyên truyền phổ biến kiến thức về khoa học nuôi dạy trẻ em cho các bậc cha mẹ.
5. Rèn luyện đạo đức; học tập văn hóa; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
6. Thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.
7. Thực hiện các quy định khác của pháp luật.
Điều 11. Quyền của giáo viên
Giáo viên mầm non có những quyền sau đây:
1. Được nhà trường tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
2. Được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe theo chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo.
3. Được trực tiếp hoặc thông qua tổ chức của mình để tham gia quản lý nhà trường.
4. Được cử đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
5. Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.
Điều 12. Hội đồng Giáo dục nhà trường
1. Hội đồng giáo dục nhà trường là tổ chức tư vấn do Hiệu trưởng thành lập vào đầu mỗi năm học và do Hiệu trưởng làm Chủ tịch. Thành viên của hội đồng gồm: Phó Hiệu trưởng, đại diện tổ chức Đảng, Công đoàn giáo dục và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của trường, các tổ trưởng chuyên môn, một số giáo viên giỏi, có kinh nghiệm và Trưởng Ban đại diện cha mẹ trẻ em của nhà trường.
Khi cần thiết, Hiệu trưởng có thể mời đại diện chính quyền và đoàn thể địa phương tham dự các cuộc họp của Hội đồng Giáo dục.
2. Hội đồng Giáo dục tư vấn cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch, chăm sóc, giáo dục trẻ; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của trường; tổng kết sáng kiến, kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp cải tiến công tác của trường.
3. Mỗi học kỳ, Hội đồng Giáo dục họp ít nhất một lần.
Điều 13. Các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ
Việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ được tiến hành thông qua các hoạt động theo quy định của chương trình.
1. Tổ chức, hoạt động chung:
- Tổ chức đón, trả trẻ;
- Tổ chức chăm sóc, giáo dục vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường;
- Tổ chức quản lý sức khỏe và an toàn cho trẻ;
- Tổ chức hoạt động vui chơi;
- Tổ chức hoạt động học tập;
- Tổ chức hoạt động lao động;
- Tổ chức ngày hội, ngày lễ, dạo chơi và tham quan.
2. Tổ chức hoạt động ăn, ngủ cho trẻ.
3. Việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ còn thông qua các hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng.

Chương III

QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA TRƯỜNG MẦM NON

Điều 14. Đối với gia đình
1. Thường xuyên liên hệ với nhà trường để được thông báo kịp thời tình hình của trẻ nhằm phối hợp với nhà trường trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
2. Đóng góp các khoản theo quy định đầy đủ và kịp thời.
3. Tham gia các hoạt động của trường, góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
Điều 15. Đối với Ban đại diện cha mẹ trẻ em
1. Ban đại diện cha mẹ trẻ em do cha mẹ trẻ em hoặc người giám hộ trẻ em bầu ra để thay mặt cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ giải quyết các mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
2. Ban đại diện cha mẹ trẻ em ở trường gồm:
a) Ban đại diện của nhóm, lớp do cha mẹ trẻ nhóm, lớp bầu ra có từ 01 đến 03 thành viên, làm nhiệm vụ phối hợp với giáo viên nhóm, lớp để động viên các gia đình thực hiện trách nhiệm và quyền của mình đối với việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;
b) Ban đại diện cha mẹ trẻ em của trường do Ban đại diện cha mẹ trẻ em các nhóm, lớp bầu ra có từ 03 đến 05 thành viên; các thành viên bầu ra Trưởng ban. Ban đại diện cha mẹ trẻ em của trường làm nhiệm vụ phối hợp với Hội đồng Giáo dục trường và Hội đồng Giáo dục cấp xã góp phần thực hiện các mối quan hệ phối hợp theo quy định của Điều lệ Trường Mầm non.
Điều 16. Đối với các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đoàn thể địa phương
Nhà trường phải chủ động phối hợp với Hội đồng Giáo dục cấp xã, Ban đại diện cha mẹ trẻ em, các tổ chức và cá nhân có tâm huyết và kinh nghiệm giáo dục trẻ trong cộng đồng nhằm:
- Thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội;
- Huy động mọi lực lượng của cộng đồng chăm lo sự nghiệp giáo dục mầm non; góp phần xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị của trường mầm non và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong cộng đồng.
 

 
Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 78 | lượt tải:31
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Video
Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay2,237
  • Tháng hiện tại54,974
  • Tổng lượt truy cập589,299
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Liên kết website
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây