Tuyển sinh năm học 2018-2019

Thứ sáu - 24/08/2018 04:14
Kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019 của nhà trường
 UBND HUYỆN QUỐC OAI
TRƯỜNG MẦM NON YÊN SƠN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập –  Tự do – Hạnh Phúc
     
       Số: 04/KH- MNYS Yên Sơn, ngày  02 tháng 5  năm 2018

                                                    KẾ HOẠCH
Tuyển sinh năm học 2018-2019

Thực hiện công văn số 1352/SGD&ĐT-QLT ngày 13/4/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018-2019;
Căn cứ Công văn số 111/GD&ĐT-GDMN ngày 26/4/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quốc Oai về việc chuẩn bị cho công tác tuyển sinh năm học 2018-2019;
Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-PGD&ĐT ngày 15/5/2018 của Phòng GD&ĐT Quốc Oai về việc tuyển sinh vào trường mâm fnon, lớp 1, lớp 6 năm học 2018-2019;
          Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và đơn vị, trường mầm non Yên Sơn xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu.
1.Mục đích
  • Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế; đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo năm tuổi. 
- Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, đăng kí chỉ tiêu tuyển sinh hợp lý. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo rõ: phương thức, tuyến, chỉ tiêu, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
- Thực hiện chủ trương “Ba tăng, ba giảm”: (ba tăng: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất; ba giảm: giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp, giảm số lớp trong trường ).

2. Yêu cầu
  • Thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển sinh năm học 20182019 của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội, Phòng GD&ĐT Quốc Oai.
  • Cá nhân chịu trách nhiệm về công việc được giao trước cấp trên trực tiếp, Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm cuối cùng.
II. Nội dung tuyển sinh.
1. Đối tượng tuyển sinh:
Trẻ nhà trẻ:                    Độ tuổi từ 18 tháng tuổi đến  36 tháng tuổi.
Trẻ mẫu giáo:       Trẻ từ 3 tuổi đến dưới 6 tuổi.
2. Số lượng tuyển sinh.
          - Nhà trẻ:                       126 cháu
          - Cháu mẫu giáo 3 tuổi:  15 cháu
          - Cháu  mẫu giáo 4 tuổi: 15 cháu
          - Cháu mẫu giáo 5 tuổi:  0 cháu
 
         
Khu trường
Năm 2013
(trẻ 5 tuổi)
Năm 2014
(trẻ 4 tuổi)
Năm 2015
(trẻ 3tuổi)
Từ T1/2016 đến T9/2016
(trẻ 24-36T)
Từ T10/2016 đến T1/2017
(trẻ 18-24T)

Tổng cộng
Sơn Trung 0 8 5 24 20 57
Quảng Yên 0 5 8 38 18 69
Ba Nhà 0 2 2 16 10 30
Tổng cộng 0 15 15 78 48 156
3. Địa bàn tuyển sinh.
Trẻ trên địa bàn xã Yên Sơn.
- Thôn Sơn Trung: Tuyển sinh trẻ tại thôn Sơn Trung
- Thôn Quảng Yên: Tuyển sinh trẻ tại thôn Quảng Yên
- Thôn Ba Nhà: Tuyển sinh trẻ tại thôn Ba Nhà.
4. Thời gian tuyển sinh.
-Tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13/7/2018 đến ngày 18/7/2018. Sau ngày 18/7/2018 nếu nhà trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao nhà trường sẽ báo cáo phòng GD&ĐT cho phép trường được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 20/7/2017 đến ngày 22/7/2018.
5. Hồ sơ tuyển sinh.
- Đơn xin học (theo mẫu);
- Bản sao giấy khai sinh. (Kèm theo bản chính để đối chiếu);
- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an xã.
- Một số thông tin cơ bản của bé (theo mẫu)
6. Tổ chức tuyển sinh.
- Thông báo công khai tại trường và qua loa truyền thanh của xã các quy định về phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh; các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh.
          - Khi tiếp nhận hồ sơ của trẻ cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra kỹ sự trùng khớp của các thông tin cá nhân như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh,....trong giấy khai sinh, hộ khẩu, nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.
- Trong quá trình tổ chức tuyển sinh lãnh đạo nhà trường phân công trực để hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho trẻ và cha mẹ trẻ.
- Nhà trường không thu bất kỳ một khoản thu nào trong quá trình tổ chức tuyển sinh.
- Kết thúc tuyển sinh nhà trường lập danh sách học sinh được tuyển, báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND xã và phòng GD&ĐT.

III. Tổ chức thực hiện
          1.Đối với nhà trường.
- Phối hợp với UBND xã  trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công.
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019 của trường trình Phòng GD&ĐT Quốc Oai phê duyệt.
-Thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh về việc phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh tại trường trước khi bắt đầu tuyển sinh 15 ngày để cha mẹ học sinh được biết.
- Lập tờ trình và danh sách nhân sự kèm theo đề nghị Phòng GD&ĐT ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường, thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng, thư ký và một số ủy viên
- Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển sinh đúng chỉ tiêu được giao.
- Báo cáo kết quả tuyển sinh sau khi đã tuyển sinh xong theo quy định
2. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng kế hoạch.
Giáo viên các nhóm lớp khi nhận trẻ mới phải có giấy nhập học có chữ ký của Hiệu trưởng, tuyệt đối không nhận trẻ khi chưa có giấy nhập học.
Phối hợp với Hội đồng tuyển sinh hướng dẫn phụ huynh làm hồ sơ tuyển sinh và nhập học cho trẻ.
3.Công việc cụ thể
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
27/4/2018 -Xây dựng kế hoạch tuyển sinh Ban giám hiệu  

27/4/2018
 
-Họp Ban giám hiệu mở rộng thống nhất nhân sự Hội đồng tuyển sinh của nhà trường. Lập tờ trình đề nghị Phòng GD&ĐT ra quyết định phê duyệt.
Ban giám hiệu
 
Từ  15/5/2018 đến  24/5/2018 - Tổ chức cấp mã HS cho cha mẹ học sinh 5 tuổi. Nhà trường,
GVCN 5 tuổi
 
Từ 21/5/2018
đến 25/5/2018
- Thông báo, niêm yết công khai tại trường kế hoạch tuyển sinh của đơn vị và thông báo tới phụ huynh học sinh; Ban giám hiệu  
Từ 10/6/2018
đến 15/6/2018
Nhận Quyết định thành lập HĐTS từ phòng GD&ĐT Văn thư  
16/6/2018 Thử nghiệm tuyển sinh vào trường mầm non Hội đồng tuyển sinh  
Từ 04/7/2018 đến 06/7/2018 Tuyển sinh trực tuyến Hội đồng tuyển sinh  
Từ 13/7/2018 đến 18/7/2018 Thu nhận hồ sơ tuyển sinh và tuyển sinh trực tiếp. Hội đồng tuyển sinh  
Từ 19/7/2018 đến 22/7/2018 Tuyển sinh bổ sung (Nếu có) Hội đồng tuyển sinh  
Từ 13/7/2018 đến  18/7/2018 Duyệt hồ sơ tuyển sinh, nhập danh sách trẻ tuyển mới lên phần mềm Esam. Hội đồng tuyển sinh  
Ngày 16/7/2018 Báo cáo nhanh kết quả tuyển sinh về Phòng GD&ĐT Chủ tịch hội đồng tuyển sinh  
Ngày 23/7/2018 Báo cáo kết quả tuyển sinh chính thức về Phòng GD&ĐT Chủ tịch hội đồng tuyển sinh  
Từ 16/7/2018 đến 22/7/2018 Thông báo kết quả tuyển sinh Hiệu trưởng
Văn thư
 

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019 của trường mầm non Yên Sơn yêu cầu cán bộ giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện để công tác tuyển sinh đạt kết quả.
 
Nơi nhận:                                             Phòng GD&ĐT;  (để báo cáo)                                                            
-Ban giám hiệu nhà trường;                                                                  
-Giáo viên, nhân viên trong trường;
-Lưu VT.      
                            
TM. BAN GIÁM HIỆU
PHÓ HIỆU TRƯỞNGPhùng Thị Xuân Hoa
 
PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT QUỐC OAI

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
 

Tác giả bài viết: Vũ Thị Thúy Hạnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Video
Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay2,450
  • Tháng hiện tại55,187
  • Tổng lượt truy cập589,512
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Liên kết website
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây